Vedtekter

§1. Foreningens navn
Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).

§2. Foreningens formål

   2.1. NFP er en allmennyttig organisasjon, som har til formål å samle psykoterapeuter fra forskjellige retninger i Norge i et felles forbund på bakgrunn av “Strasbourg Declaration on Psychotherapy of 1990”.
   2.2. NFP skal påvirke og forme utviklingen av regelverket for psykoterapi i Norge, samt stille relevant informasjon til disposisjon for myndighetene.
   2.3. NFP skal fremme utvikling av psykoterapiprofesjonen og gjennom dette styrke kvalitet og kvantitet i psykoterapitilbudet.
   2.4. NFP skal støtte samarbeid og informasjonsutveksling mellom forskjellige psykoterapeutiske retninger, pleie kontakt med beslektede fagområder, og sette seg inn i, og eventuelt delta i praksisrelevant forskning.
   2.5. Beslutninger i NFP skal fattes i demokratisk ånd med likeverd og respekt som basis. NFP skal tilstrebe konsensus.

§3. Medlemskap
NFP har to medlemskategorier: psykoterapiforeninger og utdanningsinstitutter.
        I tillegg kan utdanningsinstitusjoner, eller foreninger, få assosiert medlemskap. Enkeltpersoner kan
        bli tildelt støttemedlemskap, eller æresmedlemskap.
        Psykoterapeuter kan kun oppnå medlemskap i NFP ved å være medlem i en forening
        som er dannet etter gjeldende krav og retningslinjer, se punkt 3.1.
        Ferdig utdannede, praktiserende*) medlemmer, er via sin forening automatisk
        medlemmer i NFP. Ikke ferdig utdannete medlemmer (studenter) og ikke praktiserende medlemmer i
        en forening, kan ikke være medlem av NFP.           
        *) med praktiserende menes utøvere av psykoterapi, inklusive veiledere og lærere på
            utdanningsinstitusjonene, (ikke coacher og ikke organisasjonskonsulenter).
   
3.1. Foreninger
       Foreninger som er medlem i NFP kan være enkeltstående – eller paraplyorganisasjoner med
       medlemmer fra forskjellige psykoterapeutiske retninger.
       For å være medlem i NFP må foreningene tilfredsstille følgende krav:
3.1.1 Foreningens vedtekter må stemme overens med vedtektene til NFP.
3.1.2 Foreningen må ha skriftlige etiske retningslinjer som stemmer overens med de etiske
         retningslinjene til NFP.
3.1.3 Foreningenes medlemmer må tilfredsstille de krav til utdanning som er fastsatt i vedtektenes
         § 3.2.
3.1.4 Foreningenes praktiserende medlemmer har indirekte medlemskap i NFP via sin
          forening.
3.1.5 Alle praktiserende medlemmer tilsluttet NFP må ha godkjent ansvarsforsikring i sin virksomhet og
          må følge NFP sine etiske retningslinjer.
3.1.6 Alle praktiserende medlemmer som er medlem av NFP plikter å følge og å holde seg
          oppdatert om det til enhver tid gjeldende lovverk som vedrører medlemmenes praksis.
3.1.7 Alle praktiserende medlemmer som er medlem av NFP skal føre klientdokumentasjon.
3.1.8 Alle praktiserende medlemmer må tilfredsstille de krav NFP har til Profesjonell Faglig Oppdatering
         (PFO)

3.2. Utdanningsinstitutter
       For å være medlem i NFP må utdanningsinstituttene tilfredsstille følgende krav:
3.2.1 Utdanningsinstituttet må gi en videreutdanning i psykoterapi som bygger på en treårig høgskole- eller
         universitetsutdanning eller tilsvarende.
3.2.2 Utdanningsinstituttet må tilby en integrert spesialutdanning i psykoterapi over minst fire år.
3.2.3 Psykoterapiutdanningen må bygges på en vitenskapelig anerkjent psykoterapimetode, med virkning
          på et bredt anvendelsesområde og den underviste metode må dokumenteres gjennom vitenskapelige
          publikasjoner.
3.2.4 Utdanningsinstituttet må ha eksistert i minst tre år.
3.2.5 Utdanningsinstituttet har ansvar for forsikring av sine studenter.
3.2.6 De som leder undervisningen ved utdanningsinstituttet må ha minimum en tilsvarende integrert
          utdanning som den utdanningsinstitusjonen selv har fastlagt, lang praksis og fortrinnsvis pedagogisk  
          erfaring/utdanning rettet mot psykoterapiutdanningen.
3.2.7 Faglige veiledere må ha bred terapeutisk praksis og utdanning i veiledning/supervisjon.
3.2.8 Utdanningsretningen må være internasjonalt anerkjent
3.2.9 Utdanningsretningen må være teoretisk begrunnet i forhold til forståelsen av
          emosjonelle, mentale, relasjonelle og psykososiale problemer, årsaker til psykiske lidelser, og
          intervensjonsstrategier.
          NFP stiller følgende krav til utdanningen:
3.2.10 Utdanningen skal omfatte minimum 1400 timer til sammen, med en slik fordeling:
            1. Teori og metodelære via egenerfaring: 500 – 800 timer.
            2. Egenterapi: 250 timer. Egenterapi – i gruppe eller individuelt – skal være i
                overenstemmelse med den retning/metode utdanningsinstituttet tilbyr.
            3. Praksis med klienter/pasienter: individuelt, med familier eller med grupper – under jevnlig
                veiledning: 300 – 600 timer.
            4. Veiledning/ faglig kontroll i forhold til utdanningskandidatens praksis – relatert til
                terapiretningen: 150 timer.

3.3. Støttemedlemmer
       Støttemedlemskap kan tildeles av årsmøtet til enkeltpersoner som støtter interessene til NFP
       personlig og/eller finansielt. Støttemedlemmer betaler kontingent, fastsatt av årsmøtet. De har tale-
       men ikke stemmerett.

3.4. Æresmedlemmer
      Styret kan tildele æresmedlemskap. Disse medlemmer er fritatt fra å betale årlig kontingent. De har
      tale- men ikke stemmerett.

 3.5. Assosierte medlemsorganisasjoner
       Assosiert medlemskap kan gis til psykoterapeutiske organisasjoner som ikke fyller kravene til
       medlemskap jfr. § 6.2. eller av andre grunner ikke er aktuelle som fullverdige medlemmer. Disse
       betaler kontingent fastsatt av årsmøtet. De har tale- men ikke stemmerett.

§4. Styret
4.1. Styret består av en representant fra hvert medlem; dvs. en fra hver forening og en fra hvert
          utdanningsinstitutt. Representantene og deres vararepresentanter oppnevnes av medlemmenes
          organer. NFP skal ha skriftlig informasjon om hvem som skal representere medlemmene minst
          fire uker før årsmøtet. Årsmøtet velger styrets leder og styrets nestleder. Styret velger selv sin
          sekretær og kasserer.

    4.2. Styret skal følge de retningslinjer og utføre de oppgaver som det er blitt pålagt av årsmøtet. I løpet
           av regnskapsåret, og mellom de årlige årsmøtene, har styret fullmakt av årsmøtet til å opptre på vegne
           av medlemmene, samt behandle, og ta beslutninger i de saker som ikke gjennom vedtektene er   
           forbeholdt andre organ.

   4.3. Saksliste med bilag sendes ut senest en uke før styremøter. Det føres protokoll fra styremøtene.
         Styret er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene pluss ett er til stede. Styret fatter    
         avgjørelser med alminnelig flertall blant de tilstedeværende medlemmer. Ved varig frafall av
         representant eller vara fra et medlem; en utøverorganisasjon, eller et institutt; kan medlemmet
         oppnevne ny representant.

   4.4. Styret kan utferdige forskrifter for NFP sin drift. De må være i overensstemmelse med vedtektene til
         NFP.

   4.5. Styret kan oppnevne utvalg, arbeidsgrupper og andre nødvendige organer for løse NFPs oppgaver og
         gi dem beslutningsmyndighet innenfor fastsatte rammer.

   4.6. Varighet av vervene:
         Styrets representanter skal oppnevnes for en periode på to år slik at halve styret velges nytt hvert år.   
        Ved første valg velges halvparten av styret for ett år.

   4.7. Et medlem av styret skal sitte i styret til EAP.

   4.8. Styret utarbeider forslag til revidering av opptaksbetingelsene for foreninger og
         utdanningsinstitutter minimum hvert femte år. Forslaget fremlegges for årsmøtet.

   4.9. Ved søknader om medlemskap i NFP skal styret oppnevne en opptakskomité, som består av
         styreleder og to styremedlemmer.

§5. Årsmøtet
Årsmøtet er NFP sitt høyeste organ. Årsmøtet i NFP finner sted årlig, i regelen innen utgangen av
mai.

   5.1. Sammensetning
         Foreningene har stemmeberettigede delegater ut fra følgende fordelingsnøkkel, basert på antall
         praktiserende medlemmer i organisasjonen:
         3 – 20 medlemmer én delegat
         20 – 60 medlemmer to delegater
         60 – 500 medlemmer en tilleggsdelegat per 100 medlemmer
         (f. eks.: tre delegater for inntil 160 medlemmer)
         Delegatene må være oppnevnt av foreningen og representere denne.
         Delegatene har tale- forslags- og stemmerett.
         Styret har tale- og forslagsrett.
         Utdanningsinstitusjonene har møte-, tale- og stemmerett med en stemme per institusjon.
         Assosierte medlemsorganisasjoner kan møte med en observatør med talerett, men har ikke forslags-
         eller stemmerett. Æres- og støttemedlemmer har møte- og talerett, men ikke forslags- eller stemmerett.

  5.2. Delegater som forhindres fra å møte på årsmøtet, kan representeres av en av de øvrige delegater hvis
         fullmakt leveres på årsmøtet.

  5.3. Alle relevante saker kan forelegges årsmøtet. Saker skal meldes styret senest 5uker før årsmøtet. 
         Innkalling med saksliste og bilag sendes ut minst tre uker før årsmøtet.

5.4. Faste punkter til behandling på årsmøtet er:
      1. Valg av ordstyrer, en referent, tellekomité og to medlemmer til å underskrive protokollen.
      2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
      3. Årsmelding og handlingsplan.
      4. Regnskap.
      5. Medlemskontingent.
      6. Budsjett.
      7. Vedtektsendringer.
      8. Innkomne saker.
      9. Valg.
     10. Oppnevnelse av revisor.

5.5.  Årsmøtet velger styreleder, nestleder og valgkomité; som skal bestå av to personer. Alle medlemmer av  
        NFP er valgbare på årsmøtet. Valgkomiteen skal legge frem forslag om kandidatur til leder og
        nestleder før årsmøtet. Det er anledning til gjenvalg.

5.6. Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen har skjedd i overensstemmelse med vedtektene og
       minst halvparten av de etter vedtektene innkalte stemmeberettigede er til stede. Ved valg gjelder ved
       første valgomgang absolutt flertall (vedtak med minimum 50 % av alle stemmeberettigede) deretter
       alminnelig flertall (vedtak med minimum 50 % av tilstedeværende stemmeberettigede).
       Vedtektsendringer krever 2/3 alminnelig flertall; det er 2/3 av tilstedeværende stemmeberettigede.
       Hvis forsamlingen krever det, blir det holdt hemmelige valg og avstemninger.

5.7. Protokollen etter årsmøtet, samt krav om innbetaling av medlemskontingent, sendes ut innen en måned
       etter årsmøtet.

5.8. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når mer enn halvparten av styrets medlemmer, pluss ett,
       ønsker det. Innkalling med saksliste og bilag, sendes ut minst fem uker før ekstraordinært årsmøtet.

§6. Opptak og opptaksbetingelser
6.1. Medlemssøknader som stilles til NFP, behandles først av opptakskomiteen. Jfr §4.9.

    6.2. Opptakskomiteen etterprøver om foreningen eller utdanningsinstituttet oppfyller NFPs
           vedtektsfestede krav til medlemskap, og gir sin anbefaling om avslag eller opptak til styret.
           Opptakskomiteen kan eventuelt anbefale assosiert medlemskap når kravene til medlemskap ennå
           ikke er oppfylt, men det er sannsynlig at søker vil kunne oppfylle kravene i løpet av tre år.

    6.3. Ingen kan hevde å være, eller ha rett til medlemskap i NFP uten å ha fått bekreftelse på opptaket fra
           styret.

§7. Etiske retningslinjer og utvalg for anker på klagesaker

   7.1. NFP har egne etiske retningslinjer vedtatt av årsmøtet. Vedtekts vedlegg 3.

   7.2. Medlemmer av NFPs foreninger er forpliktet til å drive virksomhet og behandling i
          henhold til norsk lovgivning. Dette innebærer blant annet å overholde meldeplikten til offentlige
          instanser, og å gi nødvendig informasjon til klienten, samt å behandle helse- og personalopplysninger
          i henhold til lov om alternativ behandling.

  7.3. Klager på medlemmer i den enkelte foreningen behandles i foreningens eget
         faglig etiske utvalg.

  7.4. NFPs etisk ankeutvalg har tre medlemmer som oppnevnes av styret.

  7.5. NFPs etisk ankeutvalg, EAU, kan kontrollere at foreningene har fulgt opp sine etiske
         retningslinjer og vedtekter ved klagesaker. Beslutninger i klagesaker kan overprøves av EAU.

  7.6. Klagesaker som ønskes anket av en eller begge parter i klagesaken, skal sendes styret i NFP ved
         leder, som sender den til EAU, som behandler saken. Svar til den som anker skal skje innen
         rimelig tid.

  7.7. Etisk ankeutvalg (EAU)  skal vurdere om anken skal tas til etterretning; det er om EAU skjønner hva
         anken handler om, og om EAU har fått det materialet som trengs for å foreta sine vurderinger, eller om
         saken skal sendes tilbake til anker for fremskaffelse av utfyllende dokumentasjon.
         Hvis det formelle er på plass skal EAU gjennomgå anken. Det er foreningens vedtekter, etiske regler
         og klagesaksgang, som skal legges til grunn ved vurderingen.
         EAU vurderer om klagen er behandlet i henhold til regler og retningslinjer i foreningen.
         Hvis EAU kommer til at klagen ikke er behandlet korrekt, kan EAU fatte beslutning som
         overprøver beslutningen i foreningens klageutvalg.
         EAU skal holde styret orientert om saksbehandling og fremdrift av saker som er under behandling.

  7.8. EAU skal begrunne sin konklusjon skriftlig og sende den til styret.

  7.9. Styrets endelige konklusjon sendes klageren og påklagede, med kopi til EAU.

  7.10. Saker som vurderes av EAU behandles konfidensielt.

  7.11. Klagesaker og inhabilitet
          – Er klagen fremmet av, eller rettet mot et medlem i EKU, har styret mandat til å opprette en
            uavhengig klagekomité, bestående av medlemmer av NFP ́s utøverorganisasjoner, for å behandle
            den aktuelle saken.
          – Er klagen fremmet av, eller rettet mot et medlem i styret, har EKU mandat til å utvide utvalget
            med to medlemmer fra NFP ́s utøverorganisasjoner under behandling av denne saken. Utvidet
            EKU har da mandat til å sluttføre klagesaken, før styret i NFP kommer med sin endelige
            konklusjon.
         – Styrets og EKUs medlemmer har rett til å melde seg inhabile. Hvis dette medfører at styret eller
           EKU ikke blir beslutningsdyktig, har styret eller EKU mandat til å oppnevne habile medlemmer
           fra NFPs utøverorganisasjoner i behandling av den aktuelle saken.
         – Både klageren og påklagede har mulighet til å få vurdert inhabilitet.

§8. Utmelding og eksklusjon i forhold til medlemskap
8.1. Utmelding skal skje skriftlig. Betalt medlemskontingent refunderes ikke. Medlemmer som melder
seg ut av NFP har alle medlemsrettigheter i behold, inntil medlemskapet har opphørt.
          Hvis medlemskontingenten ikke betales, kan det innebærer eksklusjon.
   8.2. Som eksklusjonsgrunner gjelder:
          1. Brudd på NFPs etisk retningslinjer
          2. Mangel på overholdelse av krav til medlemskap.
   8.2.1 Dersom styret ser at et medlem som er en utøverorganisasjon eller et utdanningsinstitutt, ikke
            oppfyller betingelsene for medlemskap i NFP, skal det skje rådslaging mellom delegerte fra   
            medlemmet og representanter fra styret i NFP. Dersom styret konkluderer med at de nødvendige
            krav til medlemskap ikke er oppfylt, blir medlemmet oppfordret til å iverksette de nødvendige tiltak,
            eller å melde seg ut av NFP. Dersom dette ikke skjer, kan styret ekskludere medlemmet.
   8.2.2 For å ekskludere et medlem kreves 2/3 flertall i styret.
   8.2.3 Eksklusjon skal skje skriftlig.
   8.2.4 Klage på eksklusjon og krav om ny saksbehandling skjer ved megling, se § 7, men kun som  
            rådgivende myndighet. Etter megling presenterer meglerutvalget saken for styret, og styret tar  
            deretter en ny avgjørelse. Denne avgjørelsen er endelig.
   8.2.5 Ekskluderte medlemmer kan ikke lenger hevde NFP-medlemskap (f. eks. på brevpapir).
   8.2.6 Ekskluderte medlemmer kan tidligst etter tre år, og forutsatt retting av eksklusjonsgrunnene, søke om nytt medlemskap.

§9. Revisjon

   9.1 Revisor kontrollerer årsregnskapet til NFP, og fremlegger en skriftlig rapport til årsmøtet.

§ 10. Økonomi og regnskap
   10.1. NFPs inntekter består av årskontingenter, renter, gaver og andre inntekter.
   10.2 Kassereren fører regnskapet, kontrollerer NFPs inntekter, foretar betalinger, og ivaretar NFPs
   finanser. Før årsmøtet lager kassereren budsjettet, som skal behandles av styret, før det skal vedtas av
   årsmøtet. Kassereren holder gjennom året oversikt over NFPs økonomi i forhold til budsjettet. Før
   årsmøtet, avslutter kassereren årsregnskapet, og fremlegger det til behandling i styret. Styret fremlegger det for årsmøtet til godkjenning.
 
   10.3 Leder og kasserer har signaturrett innen vedtatt budsjett, eller styrevedtak.
   10.4 Utgifter som styrets medlemmer, underutvalgsmedlemmer eller delegater til årsmøtet pådrar seg i
           forbindelse med medvirkning i NFP, bæres av NFP. Styret utarbeider retningslinjer for hva som
           dekkes.

§11. Oppløsning

         Årsmøtet kan oppløse NFP med 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede. Et
         eventuelt overskudd etter oppløsningen skal tilfalle “World Council for Psychotherapy”, eller en
         liknende organisasjon til fremme av psykoterapi.

Vedtatt på stiftelsesmøtet i Oslo 22. oktober 1998.
Revidert på årsmøtet 26. april 2004, 15. mai 2006, 26. mars 2007, 8.mai 2012, 7. mai 2014 og 28. mai 2015.